Anchor Text Là Gì? Cách Sử Dụng Văn Bản Neo Trong SEO

Anchor Text là gì, đây là một khái niệm tương đối cơ bản trong SEO. Vậy nó có ý nghĩa thế nào với SEO và sử dụng Anchor thế nào để đạt hiệu quả?