crawl stats report

25/11/2020

#Tháng 11/2020 – Báo Cáo Số Liệu Thống Kê Về Hoạt Động Thu Thập Dữ Liệu Trong GSC

Ngày 24/11/2020 Google chính thức giới thiệu báo cáo số liệu thống kê về hoạt động thu thập dữ liệu hoàn toàn mới trong Google Search Console