Thuật Toán Google Pigeon Và Cách Đáp Ứng Yêu Cầu

Ảnh hưởng khá nhiều đến kết quả tìm kiếm địa phương. Vậy, thuật toán Google Pigeon là gì, ý nghĩa và cách đáp ứng thuật toán này tốt nhất!